+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.

Рэйки бясалгалын сургалтанд сууж мэдээлэл буюу багшаас Рэйки 1-р вангийн цэнэгжүүлэлт авч энэхүү дасгалыг хийгээрэй.

Рэйки бясалгалын шавь нарын хэдэн үр дүнгүүд:tursun.mn