+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.

АМЬСГАЛЫН ТУСЛАМЖТАЙГААР ЖИН ХАСАХ ГУАЛИГ БОЛОХ БҮРЭН БОЛОМЖТОЙ. ӨДӨР БҮР 15 МИН ЗАРЦУУЛАХАД ХАНГАЛТТАЙ. НОМНЫ ҮНЭ: 12,000 ТӨГРӨГ.tursun.mn